@บุรีรัมย์@  พัฒนา OTOP กลุ่ม D 117 กลุ่ม

@บุรีรัมย์@ วันนี้(12 ต.ค.59) จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนิงานโครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้า OTOP กิจกรรมย่อยที่ 3 “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สินค้า OTOP” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์(หลังเดิม) ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์เวลา 09.30 น. นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม D(กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 117 กลุ่ม)และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวม 140 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน(หลังเดิม)ต่อมาเวลา 11.30 น. นายจรินทร์ รอบการ หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์มอบแนวทางการพัฒนา OTOP ปี 2560 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ. วสันต์ : ภาพ ข่าว, รณภพ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)