คัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในพื้นที่กลุ่มอำเภอที่ 2

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน คณะกรรมการคัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

จำนวน 3 ประเภท ดังนี้

1.ประเภท สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น
2.ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น

3.ประเภท กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

ในพื้นที่กลุ่มอำเภอที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอพุทไธสง อำเภอสตึก อำเภอคูเมือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอนาโพธิ์ และอำเภอแคนดง

ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 1 times, 1 visits today)