จังหวัดบุรีรัมย์ – พช.บุรีรัมย์ ติดตามการ “ผลิดอก ออกผล” ในแปลงครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พช. อ.โนนสุวรรณ

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางรัชนี สาระวิถี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ” พร้อมด้วยนางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนา พื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ณ แปลงของนายสมบัติ อ่อนน้ำคำ 35 หมู่ 4 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ
ผลสำเร็จจากความทุ่มเทของครัวเรือนต้นแบบ หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านมาไม่ถึง 3 เดือน ครัวเรือนได้ใช้ศาสตร์ของพระราชามาประยุกต์ใช้ในจัดการพื้นที่ ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีผัก สมุนไพร ผลไม้หลากหลายชนิดกระจายให้เก็บกินอยู่ทั่วบริเวณพื้นที่ รั้วผักชะอมใบสีเขียวล้อมรอบตามแนวพื้นที่ ไก่ไข่เลี้ยงอยู่บนหนองน้ำที่เลี้ยงปลาและอยู่บนนาข้าวที่เลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกบ กระชังเลี้ยงหอยเชอรี่ พร้อมไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดินแลไม้ใต้ดิน และครัวเรือนทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ และทำเตาเผ่าถ่านไว้ใช้เอง
นายสมพงษ์ อ่อนน้ำคำ กล่าวว่า ตนดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ และต้องการพัฒนาพื้นที่ แปลงนี้เป็นจุดตัวอย่างให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ ได้เห็นว่าการนำ หลักทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” ทำให้ชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริง มีอยู่ มีกิน มีใช้ มีคุณภาพชีวิต ดีขึ้นอย่างพอเพียง
นางรัชนี สาระวิถี กล่าวว่า ครัวเรือนมี ความก้าวหน้ามากหลังจากการขุดปรับพื้นที่แล้ว มีกิจกรรม เกิดขึ้นในพื้นที่มากมาย นับเป็นความสำเร็จของโครงการฯ ที่ควรนำไปเป็นตัวอย่าง พร้อมแนะนำให้ครัวเรือนจัดพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา พช” โดยแบ่งฐานเรียนรู้ตามความโดดเด่น ของกิจกรรมให้กระจายอยู่ตามพื้นที่และเพิ่มเติมวัสดุ อุปกรณ์มาเพื่อให้ฐานเรียนรู้มีองค์ประกอบที่ความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งในอนาคตสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโคก หนอง นา พช ได้ ประชาชนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)