จังหวัดบุรีรัมย์ – พช.บุรีรัมย์ ลุยพื้นที่ ส่งแรงใจให้ครัวเรือนเป้าหมาย ติดตามการ “ผลิดอก ออกผล” ในแปลงครัวเรือนต้นแบบ “ โคก หนอง นา พช.” ณ พื้นที่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายทองใจ ปุยไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง โดย นางกุหลาบ งามเลิศ พัฒนาการอำเภอ ลงพื้นที่ ติดตามสนับสนุนงานภารกิจตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ” พัฒนาชุมชน ณ พื้นที่อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ในเวลา 10.00 น. ก่อนการลงพื้นที่ มีการประชุมหารือซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อรับฟังข้อปัญหาในการดำเนินงานและการขับเคลื่อนงานภารกิจตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนในระดับชุมชน เช่น การขับเคลื่อนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯ การน้อมนำแนวพระราชดำริของพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล กชช.2ค เป็นต้น ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง
จากนั้น เวลา 11.30 ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย นางสมหมาย เกียนกระโทก บ้านสำโรง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง เพื่อติดตามการดำเนินงานและ ผลสำเร็จจากความทุ่มเทของครัวเรือนต้นแบบ หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านมา 3 เดือน โดยดำเนินการบนพื้นที่ 3 ไร่ โดยยึดแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน ในการขุดปรับเปลี่ยนพื้นที่ดินร่วนปนทราย โดย ครัวเรือนได้ใช้ความรู้ความสามารถและแนวคิดที่ได้จากการบ่มเพาะจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ในการน้อมนำศาสตร์ของพระราชาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในจัดการพื้นที่ ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีผัก สมุนไพร ผลไม้หลากหลายชนิดกระจายให้เก็บกินอยู่ทั่วบริเวณพื้นที่ ตามแนวพื้นที่ ได้ปลูกไม้ป่า 5 ระดับ และแบ่งโซนพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ มีการเลี้ยงปลาในนาข้าว พร้อมทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ และทำเตาเผ่าถ่านไว้ใช้เอง
โดย นางสมหมาย เกียนกระโทก กล่าวว่า “ตนดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ และต้องการพัฒนาพื้นที่แปลงนี้เป็นจุดตัวอย่างให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ ได้เห็นว่าการนำหลักทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” ทำให้ชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริง มีอยู่ มีกิน มีใช้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างพอเพียง “
จากนั้น นายทองใจ ปุยไธสง พร้อมนักวิชาการ นพต. และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง เดินทางไปติดตามสนับสนุนงานพื้นที่ ครัวเรือนเป้าหมาย นายธนกฤต สงวนรัตน์ บ้านสำโรง ต.พรสำราญ ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน โดยนายธนกฤต ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ จากพื้นที่การทำไร่อ้อยเดิมสู่การดำเนินการตามแนวทาง “ทฤษฎีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 “ในการดำเนินงานมีการร่วมกันปลูกพืชพรรณ ทั้งไม้คลุมดิน พืชผักส่วนครัว และปลูกไม้เศรษฐกิจระยะยาว ซึ่งความสุขที่ได้เกิดจากการดำเนินการร่วมกัน มีกิจกรรมร่วมกันในครัวเรือน มีความดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยจะตั้งใจพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจต่อไป” นายธนกฤต กล่าวฯ
พร้อมกันนี้ นายทองใจ ปุยไธสง กล่าวว่า “หลังจากผ่านมา 3 เดือน ครัวเรือนมีความก้าวหน้ามากหลังจากการขุดปรับพื้นที่แล้ว มีกิจกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่มากมาย นับเป็นความสำเร็จของโครงการฯ ที่ควรนำไปเป็นตัวอย่าง พร้อมแนะนำให้ครัวเรือนจัดพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา พช.” ซึ่งโดยภาพรวมถือว่าการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ โดยและ หลังจากนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนทั้งในระดับอำเภอ และจังหวัดจะได้มีการติดตามสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืนขยายวงกว้างต่อไป”

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)