จังหวัดบุรีรัมย์ -พช.บุรีรัมย์ ขับเคลื่อนแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” ในทุกพื้นที่

จังหวัดบุรีรัมย์ -พช.บุรีรัมย์ ขับเคลื่อนแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” ในทุกพื้นที่
ภายใต้การกำกับดูแลและขับเคลื่อนการใช้งานแพลทฟอร์มดิจิตอล “Click ชุมชน” EIS พกพา” และ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน ของนายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัด ภายใต้การติดตามสนับสนุนของนายทองใจ ปุยไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาชุมชน โดยมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่
โดยวันนี้ (1 มีนาคม 2564)นายสุรพันธ์ สุริยพันตรี พัฒนาการอำเภอนางรอง มอบหมายนายสมประเสริฐ สดกลาง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสะเดา ลงพื้นที่สนับสนุนประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลสะเดา ดาวน์โหลด ใช้งานแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” ให้แก่ผู้นำชุมชนตำบลสะเดา เพื่อเข้าถึงการใช้ข้อมูลงานพัฒนาชุมชน
ในการนี้ นายสมประเสริฐ สดกลาง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสะเดา ได้ชี้แจงและแนะนำการใช้ข้อมูลแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยฐานข้อมูลสามารถบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานพัฒนาชุมชนภายในหน่วยงาน และรองรับข้อมูลสำคัญของส่วนราชการอื่นๆ ตลอดจนข้อมูลสาธารณะต่างๆ และยกระดับให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเข้าถึงงานพัฒนาชุมชน จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลที่พัฒนาต่อยอดจาก Big Data กรมการพัฒนาชุมชน คือ “Click ชุมชน” และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ด้านอำเภอพุธไธสง นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอพุทไธสง มอบหมายให้นายสุชาติ สวัสดิ์ไธสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการให้คำแนะนำในการการขับเคลื่อน Clickชุมชน และเข้าไปยืนยันการลงAppตามรายละเอียด QR code ที่กรมฯกำหนด ให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โดยมีการใช้ประโยชน์ application กันอย่างแพร่หลาย
นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์การใช้งาน แพลทฟอร์มดิจิตอล Click ชุมชน ซีฝึ่งพัฒนามาจากการใช้ข้มูล Big Data กรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในหลายอำเภอ เช่น อำเภอแคนดง อำเภอโนนดินแดง โดยมีการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การประชุม ประชาคม การขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ เป็นต้น
หลังจากที่มีการเข้าถึงการใช้งานแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” ทางผู้นำชุมชนได้มีความสนใจในการเข้าถึงเป็นอย่างมาก และจะเข้าไปนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ และจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน อีกทั้งจะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้เข้าถึงแพลตฟอร์มดังกล่าว อย่างทั่วถึงในทุกอำเภอ
ข่าวโดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
(Visited 1 times, 1 visits today)