จังหวัดบุรีรัมย์ -พช.บุรีรัมย์ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อนำความรู้ด้านการเลือกตั้ง การเมืองการปกครองแบบมีส่วนร่วมเป็นพลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตยถ่ายทอดต่อสู่ประชาชน

จังหวัดบุรีรัมย์ -พช.บุรีรัมย์ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อนำความรู้ด้านการเลือกตั้ง การเมืองการปกครองแบบมีส่วนร่วมเป็นพลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตยถ่ายทอดต่อสู่ประชาชน

วันนี้(03 มี.ค. 65) นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการอบรมหลักสูตร วิทยากรพลเมืองคุณภาพ วิทยากรครู ข. ที่ห้องประชุมโรงแรมสกายวิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมให้ความรู้แก่วิทยากรเครือข่ายหน่วยงานรัฐในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 6 หน่วยงานประกอบด้วย ที่ทำการปกครอง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงาน กศน. และนักจัดรายการวิทยุ
โดยมีกิจกรรมดังกล่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นายทองใจ ปุยไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมในพิธีเปิด และพร้อมกันนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากร และกลุ่มเป้าหมายในการอบรม เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถทำหน้าที่เป็นวิทยากร นำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการตรวจสอบการเลือกตั้ง และพลเมืองคุณภาพ ไปถ่ายทอดแก่บุคลาการในหน่วยงานของตนเอง หรือเครือข่ายภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป
โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ นางสาวปิยนาฏ กลางพนม ผอ.กกต.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 78 ได้กำหนดให้รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งการจะทำให้การเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตย ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง คนที่มีความสำคัญมากที่สุดคือประชาชนเพราะเป็นต้นทางในการใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกผู้ที่ไปทำหน้าที่นิติบัญญัติ อำนาจบริหาร ตลอดทั้งการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง การจัดอบรมในครั้งนี้ มุ่งหวังว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ วิธีปฏิบัติ วัฒนธรรมทางการเมืองถูกต้อง ไปบอกต่อกับประชาชน เป็นพลเมืองวิถีประชาธิปไตย ส่งผลให้การเลือกตั้ง ได้คนดีมีความสามารถเข้าไปเป็นตัวแทนทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร โดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดประชุมขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในหน่วยงานในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ต่อไป

ข่าวโดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)