จังหวัดบุรีรัมย์ -พช.บุรีรัมย์ ลุยพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จังหวัดบุรีรัมย์ -พช.บุรีรัมย์ ลุยพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.
นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ​ กิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วยแนวคิดการสร้างการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังของผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Proferssional Learning Community) : PLC พื้นที่สวนนาย่าการ์เด้น บ้านสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
ในกิจกรรมดังกล่าวฯ นางรัชนี​ สาระวิถี​ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ​ รายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ​ โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างผู้นำชุมชน การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่าง ๆ ให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ คู่คุณธรรมสามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วยแนวคิดการสร้างการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังของผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Proferssional Learning Community) : PLC ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ
1.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการสร้างการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
2.เพื่อสร้างพลังชุมชนของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ในการดำเนินงานในวันนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างพลังชุมชนของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการขับเคลื่อน ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 25 คน รวม 2 วัน ซึ่งจะมีการดำเนินการระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์จิตอาสาบ้านสระบัว หมู่ที่ ตำบล อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกำหนดดำเนินงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้
วันที่ 3 มีนาคม 2565
(เช้า) ประกาศเจตนารมณ์เราทำความดีด้วยหัวใจ และการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาท
หน้าที่ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
(บ่าย) ค้นหาและเชื่อมโยงเครือข่าย 7 ภาคี ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
วันที่ 4 มีนาคม 2565
(เช้า) จัดทำหลักสูตรให้บริการประชาชน ตามบริบทพื้นที่ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
(บ่าย) เตรียมวิทยากรประจำศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชน เตรียมอุปกรณ์ในการบริการประชาชน
ของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
ข่าวโดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
(Visited 1 times, 1 visits today)