โครงสร้าง/บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

นางบุญยิ่ง เทศน้อย

พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ว่าง

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเอกณรงค์ แพงคำแสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายนิธิวัชร์ ทิพย์ประมวล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏฺิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสิริมา จันทร์ชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.ประภัสสร ชัยสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนัฐกานต์ ศรีทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จ่าเอกวสัน วงศ์กุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายเดโช วันทนาพิทักษ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายประดิษฐ์ สะเลิศรัมย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปัฏิมาศ สืบตระกูลทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ฝ่ายอำนวยการ

นายชิษณุกิจ เอ็นยอด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางจินตนา เชิดสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางเฉลิมศรี บุญครอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.สริญญา พานิชย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ส.เพ็ญนภา อุพลรัมย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.จันทร์จิรา จันทร์ประโคน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

น.ส.จุรีย์พร เจริญรัมย์

พนักงานทำความสะอาด

นายไชยวัฒน์ หะธรรมวงษ์

พนักงานขับรถ

(Visited 1 times, 1 visits today)