โครงสร้าง/บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

นายเดโช  วันทนาพิทักษ์

พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

ประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

นายสถาพร ศรีนาม

ผู้อำนวยการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายทองใจ ปุยไธสง

ผู้อำนวยการ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางรัชนี สาระวิถี

ผู้อำนวยการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)