บุรีรัมย์ – พช.บุรีรัมย์ พัฒนาพาลุย : น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

28 ธันวาคม 2565 /

16:53 น.

บุรีรัมย์ – พช.บุรีรัมย์ พัฒนาคือสร้างสรรค์ : ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15 ธันวาคม 2565 /

17:12 น.