จังหวัดบุรีรัมย์ – พช.บุรีรัมย์ ลุยพื้นที่ ส่งแรงใจให้ครัวเรือนเป้าหมาย ติดตามการ “ผลิดอก ออกผล” ในแปลงครัวเรือนต้นแบบ “ โคก หนอง นา พช.” ณ พื้นที่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

18 สิงหาคม 2564 /

16:35 น.

พช.บุรีรัมย์ ดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรม ประชุมติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด

17 สิงหาคม 2564 /

17:58 น.

พช.บุรีรัมย์ รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ในการประกวดกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” และเชิดชูเกียรติ กรมการพัฒนาชุมชนปี 2564

02 กรกฎาคม 2564 /

16:32 น.

พช.บุรีรัมย์ ลุยพื้นที่ ครัวเรือนเป้าหมาย อำเภอบ้านด่าน พร้อมบูรณาการประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความสำเร็จ โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน

28 มิถุนายน 2564 /

16:33 น.

พช.บุรีรัมย์ ลุยเบิกจ่ายถูกต้อง ฉับไว แต่งตั้งทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่สนับสนุนงานเบิกจ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประโยคสู่โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน ณ พื้นที่อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

24 มิถุนายน 2564 /

16:42 น.