จังหวัดบุรีรัมย์ – พช.คูเมืองสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคกหนอง นา พช. ณ บ้านโศกนาค ตำบลหินเหล็กไฟ

16 September 2021 /

09:50 น.

จังหวัดบุรีรัมย์ – พช.คูเมืองสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคกหนอง นา พช. ณ บ้านหัวฝาย ตำบลหินเหล็กไฟ

16 September 2021 /

09:43 น.