– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 3670 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (อ.โนนสุวรรณ, อ.หนองหงส์, อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.บ้านด่าน, อ.โนนดินแดง, อ.หนองกี่, อ.ชำนิ และ อ.พลับพลาชัย)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 3670 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (อ.โนนสุวรรณ, อ.หนองหงส์, อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.บ้านด่าน, อ.โนนดินแดง, อ.หนองกี่, อ.ชำนิ และ อ.พลับพลาชัย)

10 สิงหาคม 2563 /

14:29 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 3667 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการ “น้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางมอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน”

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 3667 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการ “น้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางมอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน”

10 สิงหาคม 2563 /

12:19 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 3659 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 3659 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

10 สิงหาคม 2563 /

10:07 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/1031 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (อ.ลำปลายมาศ)

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/1031 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (อ.ลำปลายมาศ)

06 สิงหาคม 2563 /

18:16 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/1030 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (อ.เมืองบุรีรัมย์)

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/1030 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (อ.เมืองบุรีรัมย์)

06 สิงหาคม 2563 /

18:12 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/1029 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (อ.บ้านด่าน)

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/1029 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (อ.บ้านด่าน)

06 สิงหาคม 2563 /

18:10 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 3617 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั่วไทย รวมไว้ในที่เดียว” (อ.นางรอง, อ.แคนดง, อ.ประโคนชัย และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 3617 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั่วไทย รวมไว้ในที่เดียว” (อ.นางรอง, อ.แคนดง, อ.ประโคนชัย และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)

05 สิงหาคม 2563 /

17:35 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/16834 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั่วไทย รวมไว้ในที่เดียว” (อ.ห้วยราช)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/16834 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั่วไทย รวมไว้ในที่เดียว” (อ.ห้วยราช)

05 สิงหาคม 2563 /

17:33 น. /

ดาวน์โหลด