– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 2539 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 2539 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563

27 พฤษภาคม 2563 /

14:42 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 2530 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3-4

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 2530 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3-4

27 พฤษภาคม 2563 /

10:36 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 2516 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 2516 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563

25 พฤษภาคม 2563 /

17:48 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 2510 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีปัญหาด้านการชำระเงินยืมตามสัญญา (อ.แคนดง, อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.ชำนิ, อ.นางรอง, อ.สตึก, อ.บ้านกรวด, อ.บ้านด่าน, อ.ประโคนชัย, อ.พุทไธสง, อ.ปะคำ, อ.ละหานทราย, อ.หนองกี่, อ.คูเมือง และ อ.โนนดินแดง)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 2510 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีปัญหาด้านการชำระเงินยืมตามสัญญา (อ.แคนดง, อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.ชำนิ, อ.นางรอง, อ.สตึก, อ.บ้านกรวด, อ.บ้านด่าน, อ.ประโคนชัย, อ.พุทไธสง, อ.ปะคำ, อ.ละหานทราย, อ.หนองกี่, อ.คูเมือง และ อ.โนนดินแดง)

25 พฤษภาคม 2563 /

13:42 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 71 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563)

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 71 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563)

22 พฤษภาคม 2563 /

13:43 น. /

ดาวน์โหลด