– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว 4961 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว ตามโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2563

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว 4961 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว ตามโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2563

27 ตุลาคม 2563 /

16:04 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 4943 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 2

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 4943 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 2

27 ตุลาคม 2563 /

11:11 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 4942 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) (อ.เมืองบุรีรัมย, อ.ประโคนชัย, อ.พลับพลาชัย และ อ.บ้านด่าน)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 4942 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) (อ.เมืองบุรีรัมย, อ.ประโคนชัย, อ.พลับพลาชัย และ อ.บ้านด่าน)

27 ตุลาคม 2563 /

11:09 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว 4941 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบบริหารจัดการกองทุน สำหรับไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว 4941 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบบริหารจัดการกองทุน สำหรับไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

27 ตุลาคม 2563 /

11:05 น. /

ดาวน์โหลด