– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/2496 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (อ.เมืองบุรีรัมย์)

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/2496 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (อ.เมืองบุรีรัมย์)

16 กันยายน 2564 /

18:23 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/2495 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (อ.ลำปลายมาศ)

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/2495 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (อ.ลำปลายมาศ)

16 กันยายน 2564 /

18:21 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว 6282 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่อง การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 – 2564 และโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว 6282 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่อง การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 – 2564 และโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

16 กันยายน 2564 /

17:21 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 6271 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 6271 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

16 กันยายน 2564 /

14:05 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 6262 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่อง การฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดลไ แบบออนไลน์ (แนบท้าย 19 อำเภอ)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 6262 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่อง การฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดลไ แบบออนไลน์ (แนบท้าย 19 อำเภอ)

16 กันยายน 2564 /

11:07 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/17786 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (อ.โนนดินแดง)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/17786 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (อ.โนนดินแดง)

15 กันยายน 2564 /

16:50 น. /

ดาวน์โหลด