– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 110 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง การติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดบุรีรัมย์ (อ.เมืองบุรีรัมย์, อ.สตึก, อ.ห้วยราช, อ.นางรอง และ อ.แคนดง)

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 110 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง การติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดบุรีรัมย์ (อ.เมืองบุรีรัมย์, อ.สตึก, อ.ห้วยราช, อ.นางรอง และ อ.แคนดง)

14 สิงหาคม 2563 /

16:31 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 3537 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล กิจกรรม : กองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 3537 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล กิจกรรม : กองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ

14 สิงหาคม 2563 /

12:45 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 3706 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว”

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 3706 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว”

14 สิงหาคม 2563 /

09:45 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 108 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2563

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 108 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2563

13 สิงหาคม 2563 /

16:47 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 3727 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานข้อมูลการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริการนักท่องเที่ยว (อ.นางรอง, อ.สตึก, อ.พุทไธสง, อ.โนนสุวรรณ และ อ.แคนดง)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 3727 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานข้อมูลการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริการนักท่องเที่ยว (อ.นางรอง, อ.สตึก, อ.พุทไธสง, อ.โนนสุวรรณ และ อ.แคนดง)

13 สิงหาคม 2563 /

16:36 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 3714 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล”

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 3714 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล”

13 สิงหาคม 2563 /

16:18 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 3700 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 3700 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์

11 สิงหาคม 2563 /

18:37 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ที่ บร 0019(อกส.จ.)/825 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งการโอนเงินประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) และส่งสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน รอบที่ 5/2563 (อ.ห้วยราช)

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ที่ บร 0019(อกส.จ.)/825 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งการโอนเงินประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) และส่งสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน รอบที่ 5/2563 (อ.ห้วยราช)

11 สิงหาคม 2563 /

18:15 น. /

ดาวน์โหลด