– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 4419 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 (อ.นางรอง และ อ.โนนสุวรรณ)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 4419 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 (อ.นางรอง และ อ.โนนสุวรรณ)

25 กันยายน 2563 /

16:27 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 132 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2563

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 132 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2563

25 กันยายน 2563 /

16:24 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 4418 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 4418 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

25 กันยายน 2563 /

16:11 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว 4374 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 เรื่อง เร่งรัดรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 (อ.หนองกี่, อ.บ้านกรวด, อ.โนนสุวรรณ, อ.ละหานทราย และ อ.บ้านด่าน)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว 4374 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 เรื่อง เร่งรัดรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 (อ.หนองกี่, อ.บ้านกรวด, อ.โนนสุวรรณ, อ.ละหานทราย และ อ.บ้านด่าน)

23 กันยายน 2563 /

17:21 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 4359 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง โครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน (อ.พุทไธสง, อ.นาโพธิ์, อ.กระสัง,อ.ห้วยราช และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 4359 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง โครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน (อ.พุทไธสง, อ.นาโพธิ์, อ.กระสัง,อ.ห้วยราช และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)

22 กันยายน 2563 /

16:34 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว 1086 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการและจัดทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 7/2563 (อ.สตึก)

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว 1086 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการและจัดทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 7/2563 (อ.สตึก)

22 กันยายน 2563 /

15:33 น. /

ดาวน์โหลด